Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Federatie van agro-ecologische boerenorganisaties en -initiatieven

Het netwerk ter bevordering van biocyclische-veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen werkt samen met andere agro-ecologische boerenorganisaties en -initiatieven aan een krachtige federatie: De Federatie van Agro-ecologische Boeren 

De website is online:  www.federatieagroecologischeboeren.nl/

Op de website www.federatieagroecologischeboeren.nl/ vermelden wij de laatste ontwikkelingen
Meino Smit: een pleidooi voor meer boeren.

In de Volkskrant van zaterdag 27 maart houdt Meino Smit een pleidooi voor een nieuwe landbouw. Een landbouw met minder vee, maar meer boeren en meer biodiversiteit. Een circulaire vorm van landbouw die minder verbouwt voor de export, maar meer voor de lokale gemeenschap.

Lees hier de reactie en aankondiging van De Federatie voor Agroecologische Boeren


Open brief aan de Minister Schouten van Landbouw.

Lees onder dit artikel onze toevoeging hoe De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) kijkt naar het thema dierhouderij en veganisme.

Geachte Minister van Landbouw, Beste Carola,

We willen u een hart onder de riem steken: we vinden dat u goed bezig bent.

Met uw nieuwe aanpak van kringlooplandbouw begint er beweging te ontstaan in het gesprek over de landbouw en de wijze waarop wij in ons voedsel voorzien. Het advies van de commissie Remkes rondom de aanpak van het stikstofoverschot geeft een extra impuls: er wordt niet gekozen voor de kaasschaafmethode in het terugbrengen van de veestapel maar voor gerichte maatregelen.

In het publieke debat wordt de oplossing nu snel versimpeld tot minder boeren en modernere stallen. Alsof de boer het probleem is en alsof vee zich alleen in een stal zou moeten bevinden. In hemelsnaam niet. Wij staan voor een veehouderij met minder vee per hectare die het natuurlijk gedrag van dieren zoveel mogelijk benadert, en daar hoort een vrije weidegang bij. Met ruwe mest direct op het land of uit de potstal komt bijna geen stikstof vrij, het is juist de drijfmest die ammoniak en dus stikstofuitstoot veroorzaakt.

Waar de uitdaging ligt is het meekrijgen van de Nederlandse boeren. Het is tijd om met elkaar in gesprek te gaan: om met de boeren te praten, in plaats van over hen. Om van de boeren zelf te horen wat zij nodig hebben om de omschakeling te maken naar een duurzamer vorm van landbouw.

Voor het oplossen van de stikstofproblematiek, maar ook om het verlies van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit een halt toe te roepen, de leegloop van het platteland en het verdwijnen van een divers landschap te keren, om klimaatverandering tegen te gaan én er beter tegen bestand te zijn. En niet in de laatste plaats: voor de boeren. Zij zijn het die er voor zorgen dat we elke dag weer eten op ons bord hebben, vaak ten koste van hun eigen welzijn en gezondheid. Het is nu tijd om naar hen te luisteren, zodat we gezamenlijk vooruit kunnen.

Gelukkig zijn er al veel boeren in Nederland die aan de oplossingen werken. Boeren waarvan we kunnen leren en zien hoe het anders kan. Sommigen van ons boeren al vijftig jaar zo, sommigen zijn nog jong en net begonnen. Wij voelen bij de uitoefening van ons bijzondere beroep, waarbij wij grond inzetten als productiemiddel – grond die ons in feite allen toebehoort – een verantwoordelijkheid om ook goed voor deze bodem te zorgen.

Wij vertegenwoordigen deze boeren, die kiezen voor agro-ecologie en werken in samenhang met de natuur. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, werken vaak met plantaardige meststoffen en zien de vruchtbaarheid van onze bodem en de bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit als voorwaarde voor het bestrijden van ziektes en plagen. We gaan een relatie aan met onze klanten via
zelfoogsttuinen, CSA’s en voedselcoöperaties. Deze directe verbinding tussen consument en boer maakt het mogelijk dat wij een eerlijke prijs krijgen, en onze klanten een eerlijk product. Samen werken we zo aan een vorm van landbouw die CO2 opslaat in plaats van uitstoot, die de kringloop sluit en stikstof vasthoudt. Die bijdraagt aan de biodiversiteit en aan de leefbaarheid van het platteland. Landbouw die goed is voor boer en burger, dier en milieu.

Graag denken we mee bij het uitwerken van uw visie op kringlooplandbouw en het wijzigen van beleid dat de landbouw nu te veel de andere kant op drijft. We zullen de boeren die de afgelopen jaren zijn meegezogen in grote schaal en grotere investeringen, en bij wie het water tot aan de lippen staat, moeten helpen om deze omslag te maken. De landbouwsubsidies uit de EU kunnen we inzetten om boeren te ondersteunen in de bijdrage die ze leveren aan het publieke belang in plaats van puur het aantal hectare dat ze onder hun beheer hebben. Wetten en richtlijnen, subsidieprogramma’s en onderzoek moeten ruimte geven aan agro-ecologie en korte keten voedselvoorziening. Het is nodig om de landbouw toegankelijk te maken voor (nieuwe) boeren die deze omslag willen maken, bijvoorbeeld door grond aan te kopen door (pensioen)fondsen en het in beheer te geven aan boeren die volgens deze principes werken. Veel kennis over agro-ecologie is al voor handen en wordt op dit moment verder ontwikkeld door boeren vanuit de dagelijkse praktijk. Die kennis en ervaring moet verder uitgebouwd worden en beter toegankelijk gemaakt voor anderen.

Het is tijd om het anders te doen. Laten we samen, boeren, burgers en beleidsmakers, aan de slag gaan.

Graag gaan we daarover met u in gesprek.

Namens de Federatie van Agro-ecologische Boeren,
Alex Schreiner, Valérie van Dijck – Permacultuur Boeren Nederland
Bregje Hamelynck, Jolke de Moel – CSA Netwerk Nederland
Joep Peteroff – Netwerk Biocyclische Veganlandbouw
Klarien Klingen, Leonardo van de Berg – Toekomstboeren
Luuk Schouten – Bio-tuinders Vereniging
Piet van IJzendoorn – BD Vereniging

______

* Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV):

-"Wij staan voor een veehouderij die het natuurlijk gedrag van dieren zoveel mogelijk benadert, en daar hoort een vrije weidegang bij. Een werkwijze die ons in het agro-ecologisch bloed zit. Dat de dieren daarbij stikstof en CO2 uitstoten is geen probleem als we de kringloop sluiten en het aantal dieren per hectare beperkt houden, zoals onze leden in de biologische sector dat al jaren doen."- 

De NVV pleit (uiteraard) voor een eind aan alle diergebruik, en aan het behandelen van dieren als dingen of als eigendom. Concreet betekent dit ook dat we ons uitspreken tegen elke vorm van veehouderij, hoe extensief ook, omdat daarbij per definitie dieren worden gefokt om door mensen als middelen te worden ingezet. Vrije weidegang (enz.) is natuurlijk minder onprettig dan gedwongen opsluiting in een stal, maar ook als dieren zelf mogen kiezen tussen stal en weide, worden ze natuurlijk nog steeds gebruikt als levende kinder- en melkmachines, die worden gedood zodra dit financieel-technisch nodig of rendabel is; en dat keuren we niet goed. (En ook als het kringlooptechnisch wenselijk zou zijn om dieren op het land te laten lopen, en we deze dieren verder niets aandeden, zouden we daar uit principe tegen zijn, tenzij het gaat om opvangdieren die verder nergens voor worden gebruikt, en die goed worden verzorgd.)

_______


Boerenlandbouwconferentie verslag

Engelse versie: Boerenlandbouw-Peasant Farming in the Netherlands - Conference Report (FINAL) ...
Nederlandse Versie: http://www.federatieagroecologischeboeren.nl/2019/05/28/__trashed/


Eerste Boeren-Agroecologie conferentie: sterke boeren voor een duurzame landbouw 
Er is een federatie van boerenorganisaties en -initiatieven in opkomst. In het najaar op tuinderij de Voedselketen zijn representanten van Toekomstboeren, de CSA vereninging, BioTuinders, Vereniging van permacultuurboeren en Biovegan (Biocyclische-Veganlandbouw.org) op dat idee gekomen. Omdat we samen met veel meer boeren zijn. En zo meer van elkaar kunnen leren, elkaar meer kunnen inspireren en ondersteunen. Ook staan we dan sterker richting beleid en overheid. De federatie is van iedereen daarom willen we het met iedereen vieren en vormgeven. Dit doen we met een conferentie met een rijk workshopprogramma.

De conferentie gaat over het versterken van de positie van de boer. Hoe kunnen we onszelf als boeren versterken in een maatschappij die naarstig naar duurzaamheid verlangt en dit tegelijkertijd tegenwerkt? Verschillende initiatieven uit de kringlooplandbouw, bio(dynamische) landbouw, permacultuur, community supported agriculture (CSA), puregraze, veganistische landbouw, voedselbossen en natuurinclusieve landbouw laten zien dat het kan.

Samen vormen deze stromingen de beweging voor agroecologie. Agroecologie staat voor manieren van landbouw bedrijven die vooruitgang zoeken in de versterking van eigen, lokale hulpbronnen, markten en kennis en door verbindingen aan te gaan met de natuur en met burgers. Dit staat in contrast tot andere vormen van landbouw, die vooruitgang zoeken in externe (chemische) hulpbronnen, voorgeschreven kennis en globale markten. Agroecologie sluit dit niet uit maar legt het accent niet alleen op de productie van voedsel. Maar ook op andere waardes zoals smaak, kwaliteit, biodiversiteit, een mooi landschap en het creëren van ontmoetingsplekken tussen mens en natuur.

Op de conferentie brengen we deze agroecologische stromingen bij elkaar.  Met o.a. workshops over maaimeststoffen en plantaardige bemesting, voedselcollectieven, crowdfunding voor land, de commons, de strijd voor een betere pacht, bomen op de boerderij, het opzetten van regionale praktijkuitwissellingen en het sluiten van verkoop-, verwerking- en nutrientenkingkringlopen.

De Boeren Landbouw conferentie is op 23 maart is overdag in het midden van het land:  Boerderij de Eemlandhoeve (Bisschopsweg 7, Bunschoten-Spakenburg).


Zie ook de website van Toekomstboeren


E-mailen
Bellen