Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Biocyclische-Veganlandbouw draagt bij aan het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).


Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Door lokale teeltbedrijven te voorzien van methoden voor het opzetten van een duurzame en gesloten economie, kan de biocyclische-veganlandbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van overwegend kleinschalige landbouw in zogenaamde ontwikkelingslanden. Omdat in de biocyclische-veganlandbouw uitsluitend gewerkt wordt met plantaardige en lokaal beschikbare hulpbronnen, is de biocyclische-veganteler niet economisch afhankelijk van fabrikanten van industriële of dierlijke meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Telen volgens de richtlijnen van de biocyclische-veganlandbouw levert een hoge en betrouwbare bodemvruchtbaarheid op, die boeren in staat stelt om zelfstandig en langdurig inkomsten te genereren.

In de biocyclische-veganlandbouw wordt koolstofgestabiliseerd plantaardig organisch materiaal gebruikt om de aarde te verrijken. Deze plantaardige bodembemesters, zoals rijpe compost- of humusaarde, zijn efficiënt en  voedzaam en leveren in de transitie van dierlijke- naar plantaardige-mestlandbouw in de regel een stijging van opbrengsten op. Omdat er met een relatief lage investering in geld en middelen een relatief hoge opbrengst geoogst kan worden, leent deze vorm van landbouw zich goed voor kleinschalige en zelfvoorzienende (stads-)landbouw. Op deze manier kan de biocyclische-veganlandbouw een bijdrage leveren aan het verminderen van landarmoede en stedelijke schaarste.

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

De biocyclische-veganlandbouw levert een duurzame bijdrage aan de mondiale voedselzekerheid- en veiligheid door het continue verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, een verhoogde productiviteit en het breken met de dierlijke voedselketen als onderdeel van de plantaardige voedselketen. Door de bodem van een ruime hoeveelheid organisch
materiaal te voorzien en deze middels een biocyclische-humusaardelaag te beschermen tegen erosie en uitdroging, houden we de bodem gezond en dragen we systematisch bij aan een sterke wereldvoedselzekerheid. Buiten de duurzame grondbenutting zorgt de bodem ook voor een hogere productiviteit en dus een relatief grote opbrengst met een relatief lage investering. De exclusie van productiedieren in deze keten, omzeilt schadelijke neveneffecten voor mens en natuur, zoals ontbossing voor sojaplantages, verlies van habitat voor mens en dier, grootschalig internationaal vervoer van vee & veevoer en stikstofuitstoot door mestoverschotten.

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
De biocyclische-veganlandbouw promoot gezondheid en welvaart op verschillende manieren. Omdat dieren geen onderdeel zijn van de voedselketen, wordt inherent vermeden dat er allerlei soorten medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica) preventief en reactief op grote schaal aan ze worden toegediend. Doordat er minder medicijnresten in de natuur en in het drinkwater terechtkomen uit bloed, urine(drijf-)mest en slachtafval, blijven deze puur en veilig. Het schoonhouden van natuur, leefomgeving en drinkwater zijn essentieel om uitbraken van epidemische en pandemische ziekten bij mens en dier, bijvoorbeeld door zoönosen als Covid-19, te voorkomen.

Daarnaast levert een gezonde en veerkrachtige bodem een bijdrage aan de menselijke gezondheid doordat deze de productie van robuuste en voedzame producten mogelijk maakt. Wij telen onder het motto: "van een gezonde bodem naar gezonde planten naar gezonde mensen". 

 

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Biocyclische-vegan afdelingen en organisaties bieden verschillende educatieve programma's aan om voorlichting te geven over verantwoorde en duurzame manieren om voedsel te verbouwen en hoe dit in de directe omgeving ingezet kan worden. Deze voedselvaardigheden zijn essentieel voor het voortbestaan van al het gezonde leven en omvatten allerlei aspecten van reguliere scholingsprogramma's. In het leerproces van de omschakeling van een regulier naar een biocyclisch-veganbedrijf bijvoorbeeld, leren mensen over de voordelen van natuurlijke procedures en de aanpassing van de natuurlijke landbouwpraktijken gebaseerd op de principes van kringloop (reststromen, maaimeststof, mulch, compost, humusaarde), het opslaan van natuurlijke hulpbronnen (energie, water, land) en gebruik van combinatieteelt of gemengde teelt (inclusief agroforestry, voedselbos en permacultuur). Biocycische-veganlandbouw kan zowel commercieel als kleinschalig en in gemeenschapslandbouw worden ingezet en kan dus op verschillende niveaus onderwezen worden.

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
Biocyclische-veganlandbouw kent geen arbeids- en kostenintensieve veehouderijsystemen en maakt geen gebruik van dure industriële kunstmeststoffen en pesticiden. Dit maakt het mogelijk vrouwen te helpen om hardnekkige obstakels en economische beperkingen te overwinnen, vooral in ontwikkelingslanden. De rol van vrouwen in traditionele plattelandsgemeenschappen wordt versterkt door het vermogen
om zelfstandig en kleinschalig een breed scala aan landbouwproducten te produceren.


Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
Door te kiezen voor biocyclische humusgrond als bemester in plaats van mest van dierlijke oorsprong vermindert de uitspoeling van kostbare bodemstoffen, zoals nitraat. Dit leidt tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit en gaat de eutrofiëring van oppervlaktewateren zoals verzilting tegen en draagt zodoende bij aan het verbeteren van de voorziening van schoon drinkwater.

 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Het gebruik van eigen reststromen voor het produceren van eigen compost is een belangrijk onderdeel van de biocyclische-veganmethode, aangezien deze compost een sleutelrol speelt bij de totstandkoming en het behoud van een hoge bodemvruchtbaarheid. De energie die vrijkomt uit de aërobe, biodegratieve methode waarmee de reststroom naar compost wordt verwerkt kan gebruik worden als een natuurlijke energiebron voor het verwarmen van serres en kassen en het warmwatersysteem.

Daarnaast kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van plantaardige
reststromen, biogasproductie onderdeel uitmaken van de electriciteitsvoorziening van de bredere bedrijfsvoering. De fermentatieresiduen van deze processen kunnen vervolgens weer worden gebruikt voor compostering, hetgeen ook deze kringloop weer rond maakt.

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Omdat we met huidige economische maximalisatiemodel over de ecologische grenzen van onze planeet zijn gegaan, is het noodzaak dat we omschakelen naar een duurzaam model. De intensieve, hyperefficiënte en versnipperde vorm van landbouw die ons land
de afgelopen eeuw heeft gekenmerkt past niet in ons toekomstbeeld. De duurzame, zelfvoorzienende, laagdrempelige, inclusieve, kleinschalige, productieve, betekenisvolle en natuurinclusieve biocyclische-veganlandbouw doet dat wel.


Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
Om een continuïteit in de biocyclische-veganlandbouw te garanderen, is een toereikende beschikbaarheid van plantaardig compostmateriaal uit reststromen voor humusopbouw in de bodem noodzakelijk. Een betrouwbare toevoer en verspreiding van deze plantaardige grondstoffen, kan bereikt worden door een sterk netwerk te vormen van lokale aanbieders van compost en reststromen. Er zijn allerlei vormen van innovatieve technologieën denkbaar die ondersteunend kunnen zijn voor het produceren en verzamelen van deze grondstoffen. Te denken is bijvoorbeeld aan algen die het afbraakproces van de reststroom kunnen versnellen of aan het aanpassen van de landbouwlogistiektechnologie die nodig is voor een robuuste distributie van reststromen, compost en humusgrond, zowel op kleine schaal als in grote hoeveelheden.

Bovendien: als innovatie ook wordt opgevat als een methodologische en / of sociale innovatie, is de biocyclische-veganlandbouw zelf een voorbeeld van een innovatie-initiatief. Het biologisch produceren van voedsel zonder gebruik van productiedieren mét behoud en zelfs een verhoging van de productiviteit, is een veelbelovende niche-innovatie in het voedselsysteem die zowel een aanzienlijk duurzaamheid- als transformatiepotentieel heeft.

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
Naast dat de biocyclische-veganlandbouw bijdraagt aan het verminderen van ongelijkheden voor menselijke individuen, zoals eerder beschreven in SDG 1 en 5, draagt deze landbouwmethode ook bij aan het verminderen van ongelijkheid tussen soorten.

Bij het benadrukken van de noodzaak om ongelijkheden binnen en tussen landen te verminderen, wordt impliciet gesteld dat het hier alleen om de menselijke diersoort gaat. 

In deze tijden echter stelt een toenemend aantal mensen kritische vragen bij de manier waarop niet-menselijke diersoorten in
de vee-industrie worden behandeld. Steeds vaker klinkt het geluid dat niet-menselijke diersoorten, net als mensen, ook het recht op een volledig potentieel en waardig leven verdienen en dat het geen mechanische producten zijn. In navolging van eerdere emancipatieslagen zoals die voor de gelijkheid van ras, geslacht en seksualiteit, nemen we het standpunt in dat niet-menselijke individuen niet moeten lijden om onze soort boven de primaire levensstandaard te verheffen. Biocyclische-veganlandbouw is het bewijs dat het mogelijk is om gezond en ecologisch verantwoord voedsel te produceren zonder enige vorm van uitbuiting van dieren.

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Plantaardige kwaliteitscompost en biocyclische humusgrond kunnen gemakkelijk worden geproduceerd op kleine en grotere schaal en is daarmee een nuttig hulpmiddel voor succesvol stadstuinieren en stadslandbouw.We kunnen met steden meedenken over hoe biocyclische-veganlandbouw methoden kunnen worden toegepast in de stad of buurt om een lokale, adequate, betrouwbare en verantwoorde voedselvoorziening te ondersteunen.


Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
Biocyclische-veganlandbouw draagt in de teelt, productie en consumptie op alle vlakken bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De biocyclische-veganmethode omhelst alle elementen van de voedselwaardeketen en heeft zodoende een groot potentieel om bij te dragen aan de noodzakelijke transitie van voedselsystemen naar duurzaamheidsnormen.

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
Door consequent af te zien van het houden en slachten van vee voor commercieel gebruik én uitsluitend puur plantaardige en hoogwaardige bemestings- en compostmaterialen of biocyclische humusgrond te gebruiken levert de biocyclische veganlandbouw een effectieve bijdrage aan klimaatbescherming. De exclusie van productiedieren in de voedselketen, omzeilt schadelijke neveneffecten voor mens en natuur, zoals ontbossing voor sojaplantages, verlies van habitat voor mens en dier, grootschalig internationaal vervoer van veevoer en stikstofuitstoot door mestoverschotten.

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
Het gebruik van meerjarige compost van puur plantaardige oorsprong en biocyclische humusgrond gaat de uitspoeling van kostbare bodemstoffen zoals nitraat tegen. Dit leidt tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit en gaat de eutrofiëring van oppervlaktewateren, inclusief verzilting tegen.
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
Het herstel en behoud van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid is één van de principes van de biocyclische-veganlandbouw. Dit wordt bereikt door een hoog gehalte divers organisch materiaal aan de bodem te bieden. Zo werken wij bijvoorbeeld met groenbemesters, mulchen meerjarige puur plantaardige compost en een biocyclische-humuslaag. De biocyclische-humuslaag bindt aanzienlijk koolstof en beschermt de grond tegen erosie, uitdroging en woestijnvorming. Daarnaast stimuleert de laag de vorming van een permanente humus.

Een ander belangrijk principe van de biocyclische-veganlandbouw is het tot stand brengen van een natuurlijk ecologisch evenwicht voor een natuurinclusieve gewasbalans en bevordering van de biodiversiteit. Er vindt een aanzienlijke stijging van biodiversiteit plaats in gebieden die worden geteeld volgens de biocyclische-veganprincipes. De technieken die hieraan bijdragen zijn onder andere brede gewasrotaties, systematische gemengde teelt en strokenteelt, zorgvuldige en gediversifieerde bewerking van de grond, niet-kerende grondbewerking (Nkg), aanplanting van hagen, heggen en bloemstroken, en het creëren van fauna habitats op het land en erf van de boerderij.

Daarnaast biedt biocyclische-vegan-landbouwgrond ideale leefomstandigheden voor miljarden micro-organismen in de bodem én voor allerlei andere wilde dieren zoals vogels en (zeldzame) insecten. Dit leidt tot een
natuurlijk evenwicht boven en onder de grond, een robuust ecosysteem dat zichzelf in stand kan houden..

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
Biocyclische-veganlandbouw is gegrondvest op de principes van vrede en inclusiviteit. Onze methoden komen voort uit oog en mededogen voor alle soorten van leven: mensen, dieren en planten. We zijn een sterke, vriendelijke gemeenschap zonder winstoogmerk.
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling
Als wereldwijd netwerk zetten wij ons op alle niveaus in (producenten, consumenten, detailhandel, landhulpbronnen, overheid, scholen) om verantwoorde en duurzame voedselvoorziening te ondersteunen. Zo onderhouden wij proactief contact met producenten, consumenten, detail- en
groothandels, grondverpachters, overheid en scholen.


E-mailen
Bellen