Biocyclische-Veganlandbouw 

Bevordering van Biocyclische-Veganlandbouw in Nederland en Vlaanderen

Waarom biologisch + Vegan?

BIOCYCLISCHE-VEGANLANDBOUW
IS GOED VOOR ...

...BIODIVERSITEIT
Het vaststellen van een natuurlijk ecologisch evenwicht is een
belangrijk principe voor preventieve gewasbescherming en het bevorderen van de biodiversiteit. Op biocyclische-vegan-
landbouw gecultiveerd land stijgt de biodiversiteit wat wordt bereikt door ruime gewasrotaties, inpassing van mengteelten,
een niet-kerende grondbewerking, aanleg van hagen, singels,
bloemstroken en het creëren van natuurlijke biotopen op het land.

... DIEREN
Op Biocyclisch-vegan teeltbedrijven worden er geen productiedieren gehouden en worden er geen dieren geslacht. Om de bodem te bemesten wordt er geen gebruik gemaakt van dierlijke meststoffen en dierlijke reststoffen.

Op en om het Biocyclisch-vegan landbouwbedrijf leven veel dieren zoals de miljarden micro-organismen in de bodem alsmede wormen, maar ook vele andere dieren in het wild zoals zoogdieren, vogels, wilde bijen, vlinders en (zeldzame) insecten die in de biocyclische-veganlandbouw ideale levensomstandigheden kunnen vinden. Dit leidt boven en onder de grond tot een aandachtig en natuurlijk evenwicht.

... WERELDVOEDSELZEKERHEID
Door de systematische verbetering van de bodemvruchtbaarheid, de productiviteit door de introductie van natuurlijke teeltmethoden en efficiënt landgebruik d.m.v. alleen plantaardige teelten voor consumptie (dus geen diervoeding!) kan de Biocyclische-vegan teelt een significante bijdrage leveren aan de wereldvoedselzekerheid.

... GEZONDHEID
Door het weglaten van productiedieren, slachtvee en dierlijke meststoffen vermindert het risico op besmetting in de Biocyclische-veganlandbouw. Dit door medicijnresten uit de veehouderij (bijv. antibiotica) en door pathogenen (multiresistente bacteriën uit mest, vlees en slachtafval). Gezonde, alleen plantaardig bemeste bodems dragen bij aan de menselijke gezondheid door veerkrachtige, vitale en voedzame planten. Met als motto: “van gezonde grond door gezonde planten naar gezonde mensen“.

... KLIMAAT
Door het consequent afzien van commerciële dier- en veehouderij met productie en slacht als doel en inzet van alleen het gebruik van pure plantaardige kwaliteitscompost en het opbouwen van Biocyclische humusaarde met hoge koolstof-bindende capaciteit maakt de Biocyclisch-veganteelt een waardevolle bijdrage voor bescherming van het klimaat.


... GROND- EN OPPERVLAKTEWATER
Door de inzet van pure plantaardige compost en de werking van Biocyclische humusaarde, die het kenmerk heeft van een fysiologisch-stabiel molecuulstructuur, kan de uitspoeling zoals nitraat sterk gereduceerd worden waardoor de kwaliteit van het grondwater aanzienlijk wordt hersteld en de eutrofiëring van oppervlaktewateren wordt tegengegaan.


... BODEM
Biocyclische-Veganlandbouw omvat het behoud en herstel van natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Dit wordt bereikt door een toevoeging van een ruime hoeveelheid organisch materiaal in verschillende vormen zoals groenbemesters en toepassing van rijpe & puur plantaardige compost die de bodem beschermd tegen erosie en uitdroging en in hoge mate koolstof bindt en zo een permanente humuslaag vormt.

Lees ook Biocyclische-Veganlandbouw draagt bij aan het bereiken van alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).E-mailen
Bellen